Allmänna villkor

Senast uppdaterat 5 januari 2023

Rozen Cleans allmänna villkor

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR HUSHÅLLSNÄRA TJÄNSTER TILL KONSUMENT
Rozen Clean AB, org. nr. 559084-0467 tillhandahåller hushållsnära tjänster såsom städning och fönsterputs.

Dessa allmänna villkor gäller mellan Rozen Clean och en fysisk person ("Kunden") som beställer en eller flera av Tjänsterna från Rozen Clean. Sådan beställning kan ske genom beställning av Tjänsterna via Rozen Cleans hemsida, via E-post eller per telefon. Beställningen/uppdragsavtalet, tillsammans med dessa allmänna villkor och eventuella andra bilagor, utgör det avtal mellan Rozen Clean och Kunden som reglerar villkoren för Rozen Cleans tillhandahållande av Tjänsterna till Kunden ("Avtalet"). För det fall det skulle förekomma motstridigheter mellan dessa allmänna villkor och beställningen/uppdragsavtalet (inklusive eventuella bilagor) ska beställningen/uppdragsavtalet (inklusive eventuella bilagor) äga företräde framför dessa allmänna villkor.

1. ROZEN CLEANS TJÄNSTER
1.1 Kunden beställer Tjänsterna vid enstaka tillfällen enligt gällande prislista, eller som ett abonnemang, enligt vad som framgår i överenskommelse via e-post eller telefon.

2. ROZEN CLEANS ÅTAGANDEN
2.1 Rozen Clean ska utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Tjänsterna ska utföras med omsorg och på ett i övrigt fackmannamässigt sätt. Rozen Cleans personal ska inneha erforderlig utbildning för att utföra Tjänsterna och Rozen Clean innehar de tillstånd som krävs för att utföra Tjänsterna på basis av kund inlämnad information.

2.2 Om det särskilt avtalats att viss angiven personal ska utföra Tjänsterna kommer Rozen Clean göra sitt bästa för att åstadkomma detta. Vid sjukdom eller annan frånvaro har Rozen Clean emellertid rätt att ersätta sådan angiven personal med annan personal.

3. KUNDENS ÅTAGANDEN
3.1 Kunden ska tillse att Rozen Clean får tillträde till de utrymmen, samt tillgång den utrustning och det material som krävs för att Rozen Clean ska kunna utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet. Det kan exempelvis röra sig om att Kunden ska tillhandahålla städutrustning (såsom ändamålsenlig dammsugare med munstycken), nycklar och portkod, samt information om hur Rozen Clean får tillgång till den yta där Tjänsterna ska utföras. Om Rozen Clean enligt Avtalet ska tillhandahålla utrustning eller material har Rozen Clean rätt att debitera detta särskilt.

3.2 Kunden ska löpande informera och samråda med Rozen Cleans personal om förhållanden som Rozen Clean kan antas behöva få kännedom om för att kunna utföra Tjänsterna. Kunden ska särskilt informera om förekomsten av värdefulla och/eller ömtåliga föremål och material samt hur sådana föremål och material ska hanteras samt om befintliga ledningar och materialval i Kundens bostad som kan ha betydelse för Rozen Cleans utförande av Tjänsterna.

3.3 Kunden är ansvarig för att informationen enligt punkten 4.2 hålls uppdaterad under hela avtalsperioden.

3.4 Rozen Clean kan på Kundens skriftliga begäran, skicka tillbaka nycklar till Kunden med rekommenderat brev eller på annat sätt. Sådant återlämnande sker dock helt på Kundens risk och Rozen Clean bär inget ansvar i samband med detta.

3.5 Kunden ska tillse att Rozen Cleans personal vid utförande av Tjänsterna erbjuds en god och säker arbetsmiljö i enlighet med gällande lagar och förordningar.

4. ROZEN CLEANS RÄTT ATT NEKA TJÄNSTER
4.1 Rozen Clean har rätt att ensidigt vägra att utföra Tjänsterna om särskilda skäl föreligger. Med särskilda skäl avses exempelvis att Kunden eller medlemmar i Kundens hushåll inte uppträder på ett respektfullt sätt mot Rozen Cleans personal, att utrustning eller material som Kunden tillhandahåller inte är lämpliga för ändamålet, att Kunden inte kan garantera en god och säker arbetsmiljö för Rozen Cleans personal eller att det föreligger omständigheter som är av sådan art att Rozen Clean bedömer att det saknas rimliga förutsättningar att utföra Tjänsterna i enlighet med Avtalet.

5. OM- OCH AVBOKNING AV TJÄNSTER
5.1 Kunden har rätt att om- eller avboka utförandet av en Tjänst kostnadsfritt förutsatt att sådan om- eller avbokning sker minst 24 timmar innan att Tjänsten skulle ha utförts.

5.2 Sker avbokning senare än 24 timmar innan Tjänsten skulle ha utförts debiteras Kunden 100 procent av kostnaden för det aktuella Tjänstetillfället.

5.3 Om Kunden önskar säga upp tjänsten så ska Rozen Clean underrättas om detta via e-post till info@rozenclean.se. Uppsägning måste ske mer än 24 timmar innan nästkommande städning.

6. PRISER OCH AVGIFTER
6.1 Priser och eventuella avgifter för Tjänsterna framgår av Avtalet eller, om inget särskilt pris avtalats, gäller Rozen Cleans prislista som finns publicerat på vår hemsida under https://www.rozenclean.se/priser. Om annat inte särskilt anges är samtliga priser angivna inklusive mervärdesskatt och efter RUT-avdraget.

6.2 Rozen Clean har rätt att göra justeringar av avtalade priser baserat på utvecklingen av konsumentprisindex (KPI), lönejusteringar för anställda, andra förändringar i Rozen Cleans kostnadsbas, lag, myndighetsbeslut, skatter, tullar eller andra offentliga pålagor samt liknande situationer som påverkar priset för Tjänsterna. Prisjusteringar ska meddelas Kunden minst en (1) månad i förväg via e-post nyhetsbrev.

6.3 Om Kunden under avtalsperioden utökar Tjänsternas omfattning eller om Rozen Clean vid utförande av Tjänsterna tvingas vidta oförutsedda åtgärder för att kunna fullgöra sina åtaganden har Rozen Clean rätt att debitera Kunden för utfört merarbete.

7. RUTAVDRAG
7.1 Kunden kan utnyttja RUT-avdrag avseende Tjänsterna, om och i den mån RUT-avdrag är tillämpligt. Rozen Clean följer i denna del de lagar och regler för RUT-avdrag som är tillämpliga från tid till annan.

7.2 Kunden ska informera Rozen Clean om Kunden inte avser att utnyttja RUT-avdrag.

7.3 Om Kunden inte betalar sin faktura i tid till Rozen Clean, trots påminnelser, och fordran går vidare till Inkassotjänst eller till Kronofogden har Rozen Clean rätt att debitera för den totala kostnaden för tjänsten utan rut-avdraget samt lagstadgade förseningsräntor och avgifter.

7.4 Om Skatteverket av någon anledning inte beviljar utbetalning av begärt belopp, har Rozen Clean rätt att debitera Kunden motsvarande belopp. 

För mer information om RUT-avdrag, se www.skatteverket.se.

Den här webbplatsen använder cookiesför statistik och användarupplevelse.

Rozen Clean AB använder cookies för att förbättra din användarupplevelse, för att ge underlag till förbättring och vidareutveckling av hemsidan samt för att kunna rikta mer relevanta erbjudanden till dig.

Läs gärna vår personuppgiftspolicy. Om du samtycker till vår användning, välj Tillåt alla. Om du vill ändra ditt val i efterhand hittar du den möjligheten i botten på sidan.

Cookies